logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Nadia Wiśniewska (~nadia)
Arkusz
Geometria analityczna
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
19 pkt
Uzyskany wynik
89%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Pole trójkąta ograniczonego prostą $$k:\ y=-5x-5$$ i osiami współrzędnych wynosi:

a)ok $$\frac{5}{2}$$

b) $$\frac{19}{8}$$

c) $$5$$

d) $$\frac{25}{2}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) Rozpatrzmy następujące punkty na układzie współrzędnych: $$A=(-8,-40),\ B=(-4,-25),\ C=(0,-5),\ D=(4,15)$$Punktami współliniowymi są:

a)ok B, C, D

b) A, B, C

c)bad A, B, D

d) A, C, D

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 3 (0 - 1 pkt) Dane są punkty o współrzędnych $$A =(10,1),\ B=(-5,-10).$$Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa

a) $$\sqrt{106}$$

b) $$\frac{\sqrt{106}}{2}$$

c) $$\frac{\sqrt{346}}{2}$$

d)ok $$\sqrt{346}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 4 (0 - 1 pkt) Funkcja liniowa f przecina oś OY w punkcie $$A=(0,-1),$$ a oś OX w punkcie $$B=(-2,0).$$Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem

a) $$y=-\frac{1}{2}x-1$$

b)ok $$y=-\frac{1}{2}x+1$$

c) $$y=\frac{1}{2}x-1$$

d)bad $$y=\frac{1}{2}x+1$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 5 (0 - 1 pkt) Proste o równaniach $$y=(7m+7)x+64$$ $$y=(5m-5)x+29$$ są równoległe, gdy

a)ok $$m=-6$$

b) $$m=6$$

c) $$m=-\frac{1}{6}$$

d) $$m=\frac{1}{6}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 6 (0 - 1 pkt) Dana jest prosta o równaniu $$2x+4y=0$$ Wskaż równanie prostej, która jest do niej prostopadła i przechodzi przez punkt P = (-1, -3).

a) $$y=-\frac{1}{2}x$$

b) $$y=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$$

c)ok $$y=2x-1$$

d) $$y=-\frac{1}{2}x-\frac{7}{2}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 7 (0 - 1 pkt) Wiedząc, że punkt A = (8, 8) należy do prostej$$y=(m-3)x+2,$$ wartość parametru m wynosi:

a) $$m=\frac{17}{4}$$

b) $$m=\frac{31}{8}$$

c)ok $$m=\frac{15}{4}$$

d) $$m=-\frac{9}{4}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 8 (0 - 1 pkt) Najdłuższy bok trójkąta ABC, którego wierzchołki mają współrzędne: $$A=(6,9),\ B=(-5,5),\ C=(17,-2)$$ ma długość:

a) $$\sqrt{255}$$

b)ok $$\sqrt{533}$$

c) $$\sqrt{137}$$

d) $$\sqrt{534}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 9 (0 - 1 pkt) Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej $$-6x-3y-5=0$$ wynosi:

a) $$\frac{1}{6}$$

b) $$-6$$

c) $$-2$$

d)ok $$\frac{1}{2}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 10 (0 - 2 pkt) Punkty $$A=(8,2)\ i\ B=(-10,7)$$są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC, którego kąt prosty znajduje się przy wierzchołku B. Punkt C leży na osi OX. Wyznacz odciętą punktu C.
Twoje odpowiedzi:

Odcięta: -11.94

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Odcięta: -11.94

Zad 11 (0 - 2 pkt) Wyznacz równanie prostej w postaci kierunkowej $$y=ax+b$$ zawierającej wysokość trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka C, jeśli: $$A=(-6,2),\ B=(-2,0),\ C=(-5,-10)$$
Twoje odpowiedzi:

Współczynnik kierunkowy a: 2

Wyraz wolny b: 0

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Współczynnik kierunkowy a: 2
Wyraz wolny b: 0

Zad 12 (0 - 2 pkt) Wyznacz równanie prostej w postaci kierunkowej $$y=ax+b$$ zawierającej środkową trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka C, jeśli: $$A=(-11,3),\ B=(5,27),\ C=(7,-35)$$
Twoje odpowiedzi:

Współczynnik kierunkowy a: -5

Wyraz wolny b: 0

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Współczynnik kierunkowy a: -5
Wyraz wolny b: 0

Zad 13 (0 - 4 pkt) Dany jest punkt A = (3, 4). Prosta o równaniu y = 4x jest symetralną odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktu B.
Twoje odpowiedzi:

Podaj współrzędną x punku B zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, np. 0.98 -0.76

Podaj współrzędną y punku B zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, np. 0.98 4.94

Punkty zdobyte za to zadanie: 4 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Podaj współrzędną x punku B zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, np. 0.98 -0.76
Podaj współrzędną y punku B zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, np. 0.98 4.94