logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Nadia Wiśniewska (~nadia)
Arkusz
Planimetria
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
18 pkt
Uzyskany wynik
44%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Który z podanych trójkątów jest podobny do trójkąta, którego długości boków są równe $$12\ 15\ 24$$

a) $$3\ 3.75\ 18$$

b) $$2\ 3\ 19$$

c)bad $$12.25\ 15.25\ 24.25$$

d)ok $$3\ 3.75\ 6$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 2 (0 - 1 pkt) Jeśli wiadomo, że proste l i k są równoległe, długość odcinka x jest równa

a) $$\frac{27}{4}$$

b) $$12$$

c)ok $$\frac{4}{3}$$

d) $$\frac{3}{4}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 3 (0 - 1 pkt) Kąt wpisany oparty na $$\frac{1}{5}$$ długości okręgu ma miarę

a)ok 36

b) 120

c) 72

d) 18

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 4 (0 - 1 pkt) Jeden z boków pewnego trójkąta wpisanego w okrąg oraz promień tego okręgu mają długość 13. Wiadomo także, że jeden z jego boków jest średnicą tego okręgu. Pole tego trójkąta z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wynosi:

a)ok 146,36

b) 73,18

c)bad 202,65

d) 84,5

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 5 (0 - 1 pkt) Długość środkowej poprowadzonej z kąta prostego, w trójkącie prostokątnym, wpisanym w okrąg, którego pole jest równe 324π wynosi:

a)ok $$18$$

b) $$4\pi $$

c) $$36$$

d)bad $$81\sqrt{3}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 6 (0 - 1 pkt) Pole sześciokąta foremnego, którego najdłuższa przekątna ma długość 16 jest równe:

a) $$16\sqrt{3}$$

b)ok $$96\sqrt{3}$$

c) $$24\sqrt{3}$$

d) $$384\sqrt{3}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 7 (0 - 1 pkt) Dany jest trapez ABCD, w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC, |AD| = |DC| oraz kąt ABC ma miarę 50° (patrz rysunek). Stąd wynika, że kąt β ma miarę

a)bad 130°

b)ok 100°

c) 145°

d) 110°

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 8 (0 - 1 pkt) Pole trójkąta o bokach długości 4 oraz 8 i kącie między nimi o mierze 135° jest równe

a) $$21.6\sqrt{5}$$

b)ok $$8\sqrt{2}$$

c) $$16$$

d) $$8\sqrt{3}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 9 (0 - 2 pkt) Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 25 cm, a jedna z przyprostokątnych jest o 17 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód i pole tego trójkąta.
Twoje odpowiedzi:

Obwód: 2x+42

Pole: Odpowiedzi nie podano

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Obwód: 56
Pole: 84

Zad 10 (0 - 2 pkt) W koło o promieniu $$R=\frac{22\sqrt{3} + 33}{3}$$ wpisano trzy identyczne koła, styczne do siebie zewnętrznie. Wyznacz promień każdego z wpisanych kół.
Twoje odpowiedzi:

Wynik: 11

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Wynik: 11

Zad 11 (0 - 2 pkt) Wyznacz pole trójkąta prostokątnego, jeśli wysokość poprowadzona z kąta prostego dzieli przeciwprostokątną na odcinki o długości 4 i 25.
Twoje odpowiedzi:

Podaj wysokość tego trójkąta poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego: 10

Podaj pole trójkąta: 145

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Podaj wysokość tego trójkąta poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego: 10
Podaj pole trójkąta: 145

Zad 12 (0 - 4 pkt) Ramię BC i AD trapezu równoramiennego ABCD ma długość $$\sqrt{136}$$ Przekątne w tym trapezie są prostopadłe, a punkt ich przecięcia dzieli je w stosunku 3 : 5. Oblicz długość przekątnej oraz pole tego trapezu
Twoje odpowiedzi:

Długość przekątnej, podana w cm: 12

Pole w cm2: 356

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Długość przekątnej, podana w cm: 16
Pole w cm2: 128