logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Justyna Bronk (~justynabronk)
Arkusz
TestII
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
14 pkt
Uzyskany wynik
86%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Dana jest prosta o równaniu $$-2x-2y-5=0$$ Wskaż równanie prostej, która jest do niej prostopadła i przechodzi przez punkt P = (1, -3).

a)ok $$y=x-4$$

b) $$y=\frac{1}{2}x+\frac{4}{3}$$

c) $$y=-x-2$$

d) $$y=-x-\frac{5}{2}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) Osią symetrii wykresu pewnej funkcji kwadratowej jest prosta o równaniu x = 3, a wartość najmniejsza tej funkcji wynosi -7. Który ze wzorów może opisywać tę funkcję kwadratową?

a)ok $$f(x)=6(x-3)^{2}-7$$

b) $$f(x)=-6(x-3)^{2}-7$$

c) $$f(x)=6(x+3)^2+7$$

d) $$f(x)=-6(x+3)^2+7$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 3 (0 - 1 pkt) Suma wszystkich pierwiastków równania $$(5x-30)(16-x^2)(x+5)=0$$ jest równa

a) 7

b)ok 1

c) 10

d) 27

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 4 (0 - 1 pkt) Kwotę 18000 zł ulokowano w banku na lokacie oprocentowanej 8% w stosunku rocznym, przy czym odsetki są kapitalizowane co kwartał (nie uwzględniamy podatku od odsetek kapitałowych). Po czterech latach stan tej lokaty wyniesie

a) $$K=18000(1+\frac{2}{100})^{4}$$

b) $$K=18000(1+\frac{8}{100})^{4}$$

c) $$K=18000(1+\frac{8}{100})^{16}$$

d)ok $$K=18000(1+\frac{2}{100})^{16}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 5 (0 - 2 pkt) W ciągu arytmetycznym (an) określonym dla n ≥ 1, dane są wyrazy a4 = -13 i  a12 = -69. Wyznacz różnicę tego ciągu i oblicz sumę 100 wyrazów.
Twoje odpowiedzi:

Różnica: -7

Suma 100 wyrazów: -33850

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Różnica: -7
Suma 100 wyrazów: -33850

Zad 6 (0 - 2 pkt) Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 37 losujemy dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, w którym obie wylosowane liczby będą podzielne przez 2. Jako odpowiedź podaj moc zbioru Ω oraz liczbę zdarzeń sprzyjających.
Twoje odpowiedzi:

Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych wynosi |Ω|: Odpowiedzi nie podano

Liczba zdarzeń sprzyjających |A|: Odpowiedzi nie podano

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych wynosi |Ω|: 702
Liczba zdarzeń sprzyjających |A|: 182

Zad 7 (0 - 2 pkt) Dla kąta rozwartego α dany jest $$\sin \alpha=\frac{1}{4}$$ Wyznacz $$ tg\ {\alpha}-\cos \alpha.$$
Twoje odpowiedzi:

Podaj wartość tg α z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: -0.26

Podaj wynik ostateczny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 0.71

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Podaj wartość tg α z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: -0.26
Podaj wynik ostateczny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 0.71

Zad 8 (0 - 4 pkt) Wyznacz współczynniki a, b oraz c funkcji $$f(x)=ax^2+bx+c,$$ której wartość najmniejsza wynosi 2, a oś symetrii wyraża się wzorem x = 2. Do wykresu funkcji f(x) należy punkt $$P = (5, 47).$$
Twoje odpowiedzi:

Współczynnik a: 5

Współczynnik b: -20

Współczynnik c: 22

Punkty zdobyte za to zadanie: 4 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Współczynnik a: 5
Współczynnik b: -20
Współczynnik c: 22